Wie wij zijn

Download hier het volledige document als PDF

Het ontstaan van”TELL-US”/ “Progresso“

 

Wij zijn een team van pedagogen, leraren, psychologen en therapeuten van verschillende nationaliteiten. Sinds de zomer van 2006 hebben we elkaar geregeld ontmoet om te praten over de kwaliteitsstructuren van jeugdhulpprogramma’s in Portugal. Uit deze constante uitwisseling van ervaringen tussen medewerkers van intensief pedagogische projecten in Portugal en Nederland zijn een team en een begeleidingsconcept ontstaan, die voldoen aan de Duitse kwaliteitsstandaarden en veel onvolkomenheden van andere projecten in het buitenland uitsluiten. Tell-US werkt vanuit Nederland deelname aan het ELP in Portugal van TELL-US. Vindt plaats na aanmelding en intake onder verwijzing van Gebied teams gemeentes, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Jeugdbeschermers Jeugdconsulenten en andere reguliere zorginstellingen.

 

In juli 2006 heeft dit team een Portugese vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam “Progresso“. Sindsdien begeleidt het team in Portugal moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren. De hulpverlening wordt uitgevoerd in samenwerking met Duitse organisaties voor jeugdhulpverlening.

 

In September 2007 is na veel overleg en uitwisseling een samenwerking ontstaan tussen Progresso en TELL-US daar TELL-US het belangrijk vond om binnen een vorm van een wettelijk kader te kunnen werken met jongeren uit Nederland en Duitsland, alle jongeren vanuit Duitsland worden regelmatig bezocht door vertegenwoordigers van de Duitse jeugdzorg voor hun HPG gesprekken(hulp plan gesprek). TELL-US volgt de Nederlands wetgeving volgens het Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd onder toezicht IGJ. TELL-US is aangesloten bij het platform Jeugdhulp Buitenland. 

Ook is er regelmatig toezicht vanuit de Portugese overheden zoals de securanca social, CPJC(Portugese Jeugdbescherming) Lokale politie en Justitie. 

 

Opmerking vooraf

“Alles, wat iemand ergens anders meemaakt, kan hij in principe ook thuis beleven. Anders gezegd: in een andere omgeving kan hij slechts datgene ervaren, waartoe hij innerlijk bereid is. In de eigen cultuur staan de ingesleten gewoontes van alledag vaak een open houding tegenover het andere in de weg. De toegang tot veel ervaringen wordt bemoeilijkt en onherkenbaar.“

- Hans-Jürgen Heinrichs
(cultuurtheoreticus)

 

In onze intensief pedagogisch begeleiden projecten in Portugal vinden Duitse en Nederlandse kinderen en jongeren een stabiel kader om hun leven nieuw vorm te geven en hun eigen behoeften en individuele grenzen te leren waarnemen. Hier kunnen ze zelfvertrouwen, tolerantie, zelfstandigheid en moed ontwikkelen om een nieuwe weg in te slaan.

 
 

Intensief pedagogische begeleiding

02 - Doelgroep

Deelname aan een project in het buitenland is vooral dan nodig, wanneer het in het ouderlijk huis escaleert of de kinderen of jongeren in een instelling voor jeugdzorg “niet meer te handhaven zijn, omdat ze ”alle medewerking weigeren“, “voortdurend ontwijkingsgedrag vertonen“, “zichzelf en/of anderen in gevaar brengen“ of “weigeren naar school te gaan“.

03 - Doelstellingen

Onze globale doelen zijn:

 

  • zorgen dat de situatie van de kinderen en jongeren niet verslechtert
  • verbetering van de sociale, fysieke en psychische situatie en
  • het ontwikkelen van een globaal levensperspectief

05 - Pedagogische en therapeutische doelen in de praktijk

Bij de kinderen en jongeren gaat het er voornamelijk om dat er afstand wordt gecreëerd tot het milieu van herkomst dat in gevaar is, dat het mogelijk wordt nieuwe leerprocessen in gang te zetten en dat het teruggrijpen op oude denk- en gedragspatronen moeilijk wordt gemaakt.

06 - Crisisinterventie

De aard van de interventies kan van situatie tot situatie enorm verschillen. Er is niet een algemeen geldend recept. Als een jongere zichzelf in gevaar brengt wordt externe hulp ingeroepen (bijvoorbeeld collega’s, politie). De situatie wordt dan gezamenlijk tot een eind gebracht.

07 - Het team

Om in een intensief pedagogische jongerenwoongemeenschap kwalitatief goed te kunnen werken is een hoge dichtheid aan medewerkers van wezenlijk belang.

08 - Kwaliteitsborging

Belangrijke elementen en instrumenten van kwaliteitsborging maken deel uit van ons werk.

09 - Zwijgplicht

Elke medewerker ondertekent een zwijgplichtverklaring en verplicht zich daarmee tot geheimhouding. De zwijgplicht tegenover betrokkenen is echter beperkt. De samenwerking met ouders, Jeugdzorg en justitie vraagt een grote mate aan transparantie. De kinderen en jongeren worden hiervan op de hoogte gebracht. Dit houdt in dat alle stappen in het doorspelen van bepaalde informatie aan ouders, Jeugdzorg enz. vooraf met de jongeren warden besproken.

11 - Literatuur