1. Beschrijving van de PELP
(vervolg)

 

 
 
 
 

Tijdens de PELP wordt indien gewenst een Psychologisch Diagnostisch onderzoek afgenomen bij de jongere en een Intelligentie onderzoek. Tijdens het gehele PELP wordt er therapie aan de jongere geboden Cref. EMDR paardentherapie psycho sociale therapie Het PELP helpt om van de kwetsbare jongere hem/haar meer weerbaar te maken bij alledaagse lastige situaties in hun directe leefomgeving.

 

Al met al biedt PELP tijd en ruimte om grondig stil te staan bij de planning van de opvoeding en een passende vorm van hulp te vinden in het na traject.

 

1.1 Doelen en taken van het PELP

 

Doel van het PELP project is om jongeren gedurende een beperkte tijd (minimaal drie maanden) uit een kritieke sociale omgeving of uit een crisissituatie te halen en in een prikkelarme omgeving onder te brengen.

 

Zo kan er in een neutrale omgeving worden gewerkt aan het oplossen van de crisis. Hiervoor zijn er in Portugal gespecialiseerde pedagogische gastgezinnen waar de jongere begeleidt wordt aan het zichtbaar maken wat het huidige gedrag voor gevolgen heeft voor hem/haar zelf en zijn omgeving(systeem)

 

De verschillende doelen van het pedagogisch werk met de jongeren gedurende hun verblijf in Portugal zijn:

 

De jongere wordt, minimaal 3 maanden tot maximaal 6 maanden bij een gespecialiseerd gastgezin ondergebracht om deel te nemen aan het PELP de vorm waar TELL-US in is gespecialiseerd is het Preventief on Experiential Learrning for Development. ( Ervarende Leren Programma).

 
 

Beschrijving dagelijkse bezigheden in gastgezin.

 

Het Ervarend Leren Programma is een op outdoor terug naar de natuur gerichte activiteiten gebaseerd. Aandacht voor basale vaardigheden persoonlijke hygiëne je kamer op orde en schoonhouden, leren koken, je eigen was doen, opdoen van sociale vaardigheden binnen het gastgezin. Arbeid gerelateerde activiteiten zoals autowassen, fietsen onderhouden, tuinieren, dieren verzorgen, houthakken/zagen, metselen, timmeren, verven, enz.

 

Er zal veel aandacht zijn voor sport en beweging zoals voetbal, fietstochten, hiking tochten. Paarden therapie, paard rijden. Zwemmen , body surfing karate, Basale kennis opdoen van de Portugese taal.

 

 • Tot rust komen, innerlijk afstand nemen, psycho hygiëne.(loslaten van repeterende negatieve gedachten)

 • Stoppen/onderbreken van ongepaste gedrags- en interactiepatronen.

 • Uitwerken van de ontstane situatie (reflectie op de redenen van deelname aan het PELP,

  loslaten van problematische relaties). Even niet in het negatieve sociale omgeving

 • Uitwerken van aanzetten tot alternatieve en sociaal passende coping mechanismes .

 • Zichzelf ervaren/beleven in een andere begeleidingssituatie.

 • Leven volgens een vaste dagelijkse structuur en verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun

  eigen aandeel in de gevolgen van hun gedrag

 • Accepteren van gezag. Autoriteiten regels en structuur

 • Werken aan hulpmiddelen, perspectieven, oplossingen.

 • Sociaalpedagogische diagnostiek, Psychologisch diagnostiek en Therapie vormen

 • Uitwerken van concrete ideeën/voorstellen voor het vormgeven van het leven in de komende

  tijd (uitwerken van plannen voor verdere hulpverlening).)

 
 

De doelen van het systemisch werk met het systeem van herkomst in Nederland:

 

 • In kaart brengen van belangrijke gebeurtenissen, structuren, patronen en dynamieken die bepalend zijn voor het gedrag en de actuele en specifieke situatie van de jongere. Hierbij gaat het om regels in het gezin, bewuste en onbewuste taken, rolverdeling enz. die van betekenis zijn voor de diagnostische visie op het gedrag en de ontwikkeling van de crisissituatie en die een rol spelen bij het ontwikkelen van een passend perspectief.

 • Netwerkanalyse, vinden van personen, contexten en factoren, die een positieve rol kunnen spelen en bruikbaar zijn bij het uitwerken van een goed plan voor de verdere ontwikkeling van het de jongere.

 • Een inschatting maken van bindings- en stabilisatiemogelijkheden in de gegeven context.

 • Het opstellen van een lijst met betrokken personen (ouders, opvoeders, overige personen) en

  een inschatting maken van hun bereidheid dingen te veranderen, hulp te accepteren en mee te werken aan stabiliserende ondersteuningsmogelijkheden die relevant zijn voor de oplossing van de situatie.

 • Terugkoppeling van de resultaten aan het kind/de jongere in Portugal en op basis daarvan verder werken.


In nauwe samenwerking tussen de medewerkers/ het gastgezin van TELL-US worden de volgende doelen gewaarborgd:

 

 • Verwerking van de verzamelde gegevens

 • Opstellen van een compleet verslag voor hulpverleners

 • Samen met het kind/de jongere, Verwijzers cq Jeugdzorg, gemeenten en de ouders/verzorgers uitwerken van een voorstel voor de manier van leven na de PELP Voorbereiding van de terugkeer van het kind/de jongere

 • Beginnen met het uitvoeren van de opgestelde plannen

 
 

1.2 Doelgroep

Het PELP project is ontwikkeld voor jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar die zich in een crisissituatie bevinden of in een situatie die uitzichtloos lijkt en een moeilijke gezinssituatie hebben of persoonlijke of sociale moeilijkheden. Meestal gaat het hierbij om jongeren die ongevoelig zijn geworden voor grenzen die door volwassenen worden gesteld. Consequenties van hun gedrag hebben geen effect meer en ze zijn niet meer te bereiken. Deze jongeren doen meestal precies wat ze zelf willen, ze gaan om met dubieuze ’vrienden’, gaan het criminele pad op en gebruiken vaak drugs of alcohol.

Het PELP is ook geschikt voor jongeren die in instellingen verblijven en bij wie de interventieprogramma’s niet meer lijken te werken.

 

Indicaties voor deelname aan deze vorm van hulpverlening zijn:

 

 • Opvallend gedrag in de zin van stoornissen in het sociale gedrag:
  gebrek aan acceptatie van volwassenen, agressie en neiging tot gewelddadig optreden, vaak liegen, gebrek aan regels en verwaarlozing, beginnend crimineel gedrag, rondzwerven, ontwijkingsgedrag, wisselende slaap- en verblijfplaatsen.

 • Spijbelen.

 • Verblijf in een omgeving die schadelijk is, omgang met mensen die een schadelijke invloed

  hebben.

 • Verslavingsproblemen.

 • bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling

 

Mogelijke achtergronden van het gedrag:

 

 • Conflictueuze, vastgelopen situatie in het systeem van herkomst (gezin of instelling).

 • Relatie- en gezinsstructuren die uiteenvallen.

 • Afwezigheid van een volwassen contactpersoon, geen structuur in dagelijkse activiteiten.

 • Andere crisissituaties in de sociale omgeving.

 • Ervaringen met misbruik of geweld.

 

Contra-indicaties zijn acute drugsverslaving die het complete dagritme bepaalt, duidelijke psychiatrische stoornissen die in het kader van het project niet kunnen worden behandeld, geestelijke of meervoudige handicaps die een intensievere begeleiding of zorg vragen.

 

Individuele begeleiding (3 plaatsen)

 

TELL-US werkt sinds vele jaren met een aantal gespecialiseerde pedagogische gastgezinnen die veel ervaring hebben op het gebied van pedagogische begeleiding. Deze gezinnen leven in rustige landelijke gebieden in de Algarve en de Alentejo.


TELL-US beschikt over de nodige professionals, die deze gezinnen pedagogisch begeleiden en ondersteuning bieden. Intervisie en supervicie

 
 
 
 

1.4 Verloop van het hulptraject

Voorbereiding/contactopname

- Aanvraag door Verwijzers Ouders of Verzorgers, in kaart brengen van de mogelijkheden van opname door Tell-US

 

– Contactopname met de jongere, voorbereiding het PELP.

 

- De jongere wordt door het TELL-US-team afgehaald en naar Portugal gebracht.

 

Aan het begin van een verblijf in Portugal worden individuele en realistische doelen opgesteld voor het PELP en voor de toekomst. De te nemen stappen om deze doelen te bereiken worden samen met het de jongere uitgewerkt en schriftelijk vastgelegd. Er wordt elke week een evaluatie gesprek gehouden met de jongere tav zijn/haar ontwikkeling en de doelen die hij/zij wel of niet heeft behaald en worden de doelen van de nieuwe week vast gelegd gereflecteerd op de doelen van het dagelijks

gedrag. Elke deelnemer krijgt de opdracht zijn eigen levensverhaal te schrijven waarin de jongere werkelijk alles moet beschrijven hoe zij zich in de thuissituatie school eigen netwerk hebben gedragen. Het zelfde zal van het systeem gevraagd worden naar hun aandeel in het gedrag van hun kind, hoe zij zelf zijn omgegaan me die gedragingen en wat heeft gemaakt dat hun interventies geen invloed meer kon hebben op de gedragingen van hun kind. Ouders moeten minimaal 3 keer naar Portugal komen om de samenwerking met hun kind te bekrachtigen en samen tot oplossingen komen hoe het in de thuissituatie anders kan en moet gaan waar de ouders de regie weer kunnen voeren en de jongere tot acceptatie kan komen dat ouders de regels opstellen en de jongere leert om in goed overleg met ouders deze regels kan toepassen en kan leren op een gezonde wijze te onderhandelen over zijn ideeën en wensen. De jongere moet tijdens zijn PELP zijn toekomstplan schrijven. Dit wordt in de afsluitende week uitvoerig behandeld zodat se jongere deze ervaringen vanuit een nieuw perspectief kan bezien.

 

Het PELP is een individueel programma wat is afgestemd op het individu. Het gaat hier bijvoorbeeld om meerdaagse wandeltochten kano tochten paardrijd tochten fiets tochten en wat zich nog mee aandient met een begeleider, individueel leren, zelfervaring, het ervaren van grenzen, werken aan het nemen van beslissingen, zelfoverwinningen en zelfbewustzijn.

 

Vrije tijd kan individueel worden ingevuld met activiteiten als lezen, muziek luisteren, spelletjes doen, knutselen, wandelen, sport, winkelen, huiswerk maken, dieren verzorgen enz.

 

3. Verwerking en aanbevelingen

In Portugal wordt na een periode van minimaal 13 weken tot maximaal 26 weken een sociaalpedagogische evaluatie gehouden waarbij de volgende punten aan de orde komen: persoonlijke anamnese, gezinsanamnese, sociale anamnese, actuele problemen, hulpmiddelen, aanzetten voor oplossingen

Op basis van de verzamelde resultaten van het systemische werk met het systeem van herkomst in Nederland wordt een advies opgesteld voor verdere hulp. De opdrachtgever ontvangt een duidelijk vakinhoudelijk rapport waarin de resultaten van het werk met de jongere in Portugal en met het systeem van herkomst in Nederland schriftelijk zijn samengevat.

 

4. Terugkeer

Het de jongere wordt begeleid bij de terugkeer naar Nederland.

 

5. Start van verdere hulp

Tell-US biedt hulp bij de terugkeer naar het systeem van herkomst, bij het doorverwijzen naar andere instanties en bij het zelfstandig gaan leven.

 
 
 
 

1.6 Kwaliteitsborging

In het belang van een optimaal verloop van een hulptraject garandeert Tell-US een nauwe samenwerking en goed overleg bij de reflectie op en sturing van het hulpverleningsproces. Dit houdt het volgende in:

• Snel telefonisch overleg als dat nodig is.

 • Geregelde schriftelijke informatie-uitwisseling, minimaal elke twee weken.

 • Naar behoefte contact en afstemming ter plaatse.

 • Begeleiding van jongeren, ouders, opdrachtgevers naar behoefte.

 

TELL-US garandeert interne kwaliteitsborging:

 • Individuele planning van doelen en het opstellen van een individueel pedagogisch plan voor

  elke jongere.

 • Wekelijkse rapportage aan Verwijzers ouders of Verzorgers.

 • Wekelijks 2 brieven van de jongere aan Verwijzers en aan het gezin.

 • Bijzondere gebeurtenissen worden onmiddellijk op professionele wijze gemeld.

 • Gestructureerd en planmatig verloop van de dag.

 • Permanente bereikbaarheid voor crisisinterventie.

 • 24 uur per dag toezicht

 • Eventuele gevaarlijke situaties onderzoeken

 • Regelmatige teambijeenkomsten.

 • Individuele bijscholingstrajecten

 • Supervisie

 

Wat zijn u de ingrediënten van TELL-US Ervarend Leerproject dat deze vorm van begeleiding werkt.(hypothetisch)

 1. “cliëntengedrag”(automutilatie, suïcidemanipulatie, somatisatie, regressie tot passiviteit, splitsing, ontlopen van verantwoordelijkheid voor eigen aandeel in het gedrag(“als ik toch gek ben mag ik toch ongestraft gek doen”) wordt snel ontmoedigd.
   
 2. Op korte termijn wordt(indien mogelijk) in samenwerking met het systeem van herkomst gewenst gedrag overmatig bekrachtigd.
   
 3. door het met activiteiten “overvulde”dagprogramma wordt verveling in de kiem gesmoord en “weg gestructureerd”.
   
 4. Egoversterking door middel van externe structurering waardoor toename van greep op de omgeving en op eigen Es-impulsen, (Es-gedrag wordt geleid door het lustprincipe), versterken van in aanleg Ueber-Ich(hoe primitief ook). Positieve tegenoverdracht (onvoorwaardelijke acceptatie van de persoonlijkheid van de jongere met slechts afwijzing van ongewenst gedrag).
   
 5. Functie van het gedrag binnen het systeem van herkomst valt in de eerste Fase I volledig weg door het verbreken van contact in woord, gebaar, taal en geografisch. In Fase I is alleen doormiddel van briefwisseling nog contact mogelijk met het systeem van herkomst en dan nog welke contacten zijn toegestaan.

 

Dit alles maakt dat het voor de jongere van de doelgroep die gaat deelnemen aan een Preventief Ervarend Leerprogramma uitermate “aantrekkelijk” wordt om de overstap te maken van het lustprincipe naar het realiteitsprincipe.