Time-Out ELP ervarend leer programma

Het programma is bedoeld voor kinderen/jongeren die vanwege hun opvallende gedrag, in hun huidige leefomgeving niet te handhaven zijn, of voor wie er een tijdelijke oplossing moet worden gevonden in het kader van opname in een kliniek. Het verblijf, dat maximaal drie maanden duurt, dient om een prikkelarme omgeving te creëren en het pedagogisch programma heeft als doel een "stabilisering van het gedrag" te bereiken. Er wordt met alle betrokkenen gewerkt aan aanbevelingen voor verdere hulp/perspectieven. In overleg met Bureau Jeugdzorg/Verwijzers en de opvoeders worden plannen opgesteld over hoe deze aanbevelingen in de praktijk kunnen worden vormgegeven en uitgevoerd. 
Al met al biedt dit programma tijd en ruimte voor een grondige planning van de opvoeding en voor het vinden van de daarbij passende hulpvorm.

 
 

Doelgroep

Het Time-Out ELP is ontwikkeld voor kinderen en jongeren tussen 12 en 21 die zich in een crisis bevinden of in een situatie die uitzichtloos lijkt, die persoonlijke of sociale problemen hebben, of problemen in de gezinssituatie. Het programma is ook gericht op kinderen en jongeren bij wie hulp- en interventietrajecten van klinieken niet meer werken. 

Lees meer.

 
 

Doelen

Doel van het Time-Out programma is om kinderen en jongeren tijdelijk (max. drie maanden) uit een gespannen sociale omgeving of een crisissituatie te halen en in een prikkelarme omgeving onder te brengen. De crisis kan zo in een neutrale omgeving worden aangepakt. Hiervoor beschikken wij over drie zorgboerderijen waar pedagogen werkzaam zijn en vier projectlocaties bij op dit gebied geschoolde gezinnen.
De doelen van het pedagogisch werk met de kinderen/jongeren tijdens hun verblijf in Portugal zijn:
 

 • Tot rust komen, innerlijk afstand nemen
 • Stoppen/onderbreken van ongepaste gedrags- en interactiepatronen
 • Uitwerken van de ontstane situatie (reflectie op de redenen voor de time-out, loslaten van problematische relaties)
 • Uitwerken van aanzetten tot alternatieve en sociaal passende handelingsmodellen
 • Zichzelf ervaren/beleven in een andere begeleidingssituatie
 • Leven volgens een vaste dagstructuur en verantwoordelijkheid op zich nemen bij het werk
 • Accepteren van gezag
 • Werken aan hulpmiddelen, perspectieven, oplossingen
 • Sociaalpedagogische diagnostiek
 • Uitwerken van concrete ideeën/voorstellen voor het vormgeven van het leven in de komende tijd (uitwerken van plannen voor verdere hulpverlening)
 
 

Hulpverleningstraject

 1. Voorbereiding/contactopname
  • Er wordt contact opgenomen met de jongere
  • Voorbereiding op de time-out, (individueel of in een groep)
  • Het kind/de jongere wordt door het TELL-US team opgehaald